Prawo zamówień publicznych

  • przygotowywanie, opiniowanie treści ogłoszeń oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opiniowanie czynności zamawiającego,
  • przygotowywanie, opiniowanie umów w sprawie zamówienia publicznego,
  • reprezentowanie w postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą,
  • pomoc w sporządzaniu JEDZ i innych dokumentów w postępowaniu przetargowym , analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego dla wykonawcy,
  • doradztwo w toku postępowania przetargowego, w tym weryfikacja zasadności odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy.