Prawo żywnościowe i suplementy diety

  • doradztwo prawne w sprawach dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia,
  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów wprowadzających do obrotu suplementy diety,
  • opiniowanie zgodności z prawem prezentacji i oznakowania suplementów diety,
  • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych, w szczególności przed organami inspekcji sanitarnej,
  • reprezentowanie w postępowaniach przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjny.