Zaliczki we wspólnocie mieszkaniowej

Podstawowe źródło finansowania działalności wspólnoty mieszkaniowej stanowią opłaty uiszczane w formie zaliczek przez właścicieli lokali.

Czytaj więcej...

Zmiany w ustawie o własności lokali w 2020 r.

W dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali dotycząca tzw. małych wspólnot mieszkaniowych.

Czytaj więcej...

Zarząd w dużej wspólnocie

W przypadku tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych, czyli wspólnot, w których lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem (a od 1 stycznia 2020 r. jest więcej niż trzy), członkowie wspólnoty, którzy nie zdecydowali się umownie określić innych zasad zarządzania, zobowiązani są wybrać zarząd.

Czytaj więcej...

Powstanie wspólnoty mieszkaniowej

Sposób powstania wspólnoty różni się w zależności od tego, do kogo pierwotnie należy nieruchomość.

Czytaj więcej...

Zasady sprawowania zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o własności lokali właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Co to oznacza w praktyce?

Czytaj więcej...

Zarząd w małej wspólnocie

Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem (a od 1 stycznia 2020 r. nie większa niż trzy), do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

Czytaj więcej...