Zmiany w ustawie o własności lokali w 2020 r.

W dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali dotycząca tzw. małych wspólnot mieszkaniowych.

Do końca 2019 r. mała wspólnota była definiowana jako wspólnota, w której liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem. Od początki roku 2020 do małych wspólnot będą należeć wyłącznie wspólnoty, w których łączna liczna lokali nie jest większa niż trzy.

 

Jakie konsekwencje praktyczne niesie wprowadzona zmiana?

 

Do zasad zarządu w małej wspólnocie mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności, co oznacza, iż zarząd sprawowany jest przez współwłaścicieli bez konieczności ustanawiania odrębnego organu jakim jest zarząd (chyba że współwłaściciele postanowili inaczej), a zasady podejmowania decyzji reguluje kodeks cywilny. Na skutek zmiany definicji małej wspólnoty, od 1 stycznia 2020 r. jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali będą obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Tym samym wspólnoty, w których jest od 4 do 7 lokali, które do tej pory nie posiadały osobnego organu w postaci zarządu, obecnie będą musiały taki organ powołać (z wyłączeniem sytuacji, gdy w umowie zawartej w formie aktu notarialnego określą inny sposób zarządu nieruchomością wspólną). Dodatkowo znajdą do nich zastosowanie pozostałe przepisy ustawy o własności lokali,  w tym te dotyczące podejmowania uchwał, odbywania zebrań rocznych, zasad uchwalania zaliczek. Tym samym wspólnoty, w których jest od 4 do 7 lokali, powinny w nowym roku zainteresować się swoją sytuacją prawną.