Zaliczki we wspólnocie mieszkaniowej

Podstawowe źródło finansowania działalności wspólnoty mieszkaniowej stanowią opłaty uiszczane w formie zaliczek przez właścicieli lokali.

Z zaliczek są finansowane wszelkie potrzeby nieruchomości wspólnej, zarówno jej remonty, jak i bieżące utrzymanie, media czy koszty sprawowania zarządu.

 

Jak wskazuje ustawa na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

 

Ustalanie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu należy do czynności przekraczających zwykły zarząd, co oznacza, iż dla ich ustalenia konieczna jest uchwała podjęta przez właścicieli lokali.  Wysokość opłat powinna być przedmiotem corocznego zebrania właścicieli. Generalną zasadą jest, iż właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku do swoich udziałów w nieruchomości wspólnej. Tym samym uchwała może obciążać właścicieli obowiązkiem zapłaty zaliczek właśnie w takiej proporcji. Zasadę tą można zmienić tylko w stosunku do właścicieli lokali użytkowych, o czym w treści innego wpisu.

 

Ustawa precyzuje termin uiszczania zaliczek, są one płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

Wspólnota może dochodzić zapłaty zaliczek od właścicieli, którzy opóźniają się w płatnościach, także na drodze sądowej.