Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

 

Przedmiotowe powództwo może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Termin ten ma charakter zawity, co oznacza, że nie może zostać przywrócony przez sąd.

 

Z powyższego wynika, iż istnieją cztery przesłanki zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej i są to:

1)niezgodność z przepisami prawa,

2)niezgodność z umową właścicieli lokali,

3)naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną,

4)naruszenie interesów właściciela lokalu w inny sposób niż wskazane powyżej.

 

Dla uchylenia uchwały wystarczy, iż osoba wnosząca pozew wykaże jedną z powyższych przesłanek. Należy pamiętać, że ciężar dowodu ich zaistnienia spoczywa na powodzie, zatem warto przed wytoczeniem powództwa do sprawy się przygotować, zebrać argumenty i dowody.

 

Co ważne, do dnia prawomocnego wyroku sądu uchylającego uchwałę, podlega ona wykonaniu, żeby  temu zapobiec właściciel lokalu może złożyć należycie sformułowany wniosek o zabezpieczenie powództwa i uzyskać postanowienie sądu udzielające takiego zabezpieczenia.

 

Powództwo to wytacza się przez Sąd Okręgowy właściwy dla siedziby wspólnoty mieszkaniowej. Uprawniony do jego wytoczenia jest każdy właściciel lokalu, bez względu na to, czy brał udział w głosowaniu nad uchwałą (na zebraniu lub w trybie indywidualnego zbierania głosów), czy też z prawa do oddania głosu nie skorzystał, bądź nie mógł skorzystać.

 

Analiza poszczególnych przesłanek uchylenia uchwały zostanie przedstawiona w kolejnych wpisach.